Jdi na obsah Jdi na menu

Školní řád Mateřské školy v Panoším Újezdě

    Mateřská škola Panoší Újezd, okres Rakovník

Panoší Újezd 84, 270 21 Pavlíkov

příspěvková organizace

 

ŠKOLNÍ  ŘÁD

Vypracovala:  J. Vostrá, ředitelka školy

Schválila: J. Vostrá, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:  31.8.2021

Směrnice nabývá platnosti ode dne:  1.9.2021

Směrnice nabývá účinnosti dne:  1.9.2021

 

Ředitelka Mateřské školy v Panoším Újezdě v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy .

 

ZÁKLADNÍ  PRÁVA  DĚTÍ:

 • Při pobytu v mateřské škole mají děti právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí.
 • Každé dítě v MŠ má právo na výchovně vzdělávací činnost, která bude optimálně rozvíjet všechny oblasti jeho osobnosti s ohledem na jeho vývojové a individuální zvláštnosti
 • Při vzdělávání mají děti všechna práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte
 • Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.
 • Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější postup).

 

POVINNOSTI  DĚTÍ:

 • Děti mají povinnost dodržovat společně stanovená pravidla soužití v MŠ - chovat se k sobě navzájem i k zaměstnancům školy slušně.
 • Děti jsou povinny dodržovat pokyny učitelek, týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti. Seznamují se s nimi na začátku školního roku i opakovaně během roku.
 • Děti mají povinnost dbát pokynů ostatních zaměstnanců školy v jídelně, v šatně, při mimořádných akcích (výlety).
 • Dítě by mělo umět oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv projevy jednání odlišného od dohodnutých pravidel (fyzické ubližování, slovní urážení, úraz).
 • Děti mají povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.
 • Učitelky společně s dětmi vytyčí na začátku školního roku pravidla pro zacházení s hračkami, pomůckami i ostatním zařízením školy, v průběhu roku dbají na jejich dodržování.

 

ZÁKLADNÍ  PRÁVA ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ:

 • Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí.
 • Mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím mateřské školy, týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, mají právo podílet se na programu školy.
 • Mohou se na požádání zúčastnit činností v průběhu celého dne v MŠ.
 • Mají právo na diskrétnost při sdělení osobních informací škole.
 • Mohou se seznámit se školním vzdělávacím programem školy, s inspekční zprávou (u ředitelky školy – na vyžádání) a dalšími dokumenty podléhajícími zákonu č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Mohou si vyzvednout 1. den nemoci svého dítěte oběd ve školní jídelně.
 • Stížnosti, oznámení a připomínky mohou podávat u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.
 • Mají možnost přispívat svými nápady k obohacení činnosti školy.
 • Zákonní zástupci se mohou informovat o cílech, formách a zaměření vzdělávání ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný (pod nástěnkou s informacemi pro rodiče).
 • Mají právo na poradenskou pomoc o výchově a vzdělávání ze strany školy.
 • Mezi práva zákonných zástupců patří i právo na nepřerušení vzdělávání dítěte s povinnou předškolní docházkou.
 • Zákonní zástupci se mohou v odůvodněných případech rozhodnout pro jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání svého dítěte - mohou zvolit individuální vzdělávání - to nevyžaduje pravidelnou denní docházku do MŠ, pouze ověřování vědomostí stanovené ředitelkou v termínech a rozsahu jí danými. Dále vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (§47 a 48a) nebo v zahraniční škole na území ČR vybrané ministerstvem (§38a). Pokud si vyberou poslední dvě možnosti, mají povinnost oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. V průběhu školního roku lze s formou individuálního vzdělávání začít až po písemném doručení této změny ředitelce MŠ.

 

POVINNOSTI  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ:

 • Přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2 ŠZ) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. (Po dovršeném 5. roce dítěte).
 • Dodržovat, že povinné předškolní vzdělávání má v pracovních dnech formu pravidelné denní docházky - od 8.00 do 12.00 hodin (pouze děti - předškoláci).
 • Na oprávněný požadavek ředitelky vysvětlit důvod nepřítomnosti dítěte nebo doložit  nejpozději do tří dnů ode dne výzvy zprávou od ošetřujícího lékaře (v případě absence delší než dva týdny (pouze rodiče předškoláků).  Dítě bude omluveno z důvodu nemoci, vyšetření u lékaře, návštěvy u logopeda a z rodinných důvodů.
 • Pokud se zákonný zástupce rozhodl pro individuální vzdělávání dítěte, je povinen zajistit účast dítěte v MŠ pro ověření vědomostí. Dostane od ředitelky přehled oblastí pro ověření nabytých vědomostí, dovedností či návyků. Termíny pro toto ověřování budou poslední týden v listopadu, náhradní termíny - v polovině prosince a budou včas upřesněny. Pokud ani v náhradním termínu by se zákonný zástupce s dítětem k ověření nedostavil, ředitelka tento způsob výuky ukončí. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce (s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek).
 • Doložit při zápisu, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, že je imunní, či se nemůže očkovat pro kontraindikace. (Ale - přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky není podmíněno nutností očkování).
 • Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy a předat převlečené dítě osobně učitelce.
 • Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, alergiích, stravovacích omezeních, infekčním onemocnění v rodině nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
 • Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.
 • Pokud dítě ráno vykazuje známky nemoci a rodič vyhodnotí, že tento den zůstane doma, je třeba včas, to je nejpozději do 7.45 hodin dítě odhlásit ze školního stravování - telefonicky nebo SMS. Pokud se tak nestane, bude stravné na den započítáno, jako by dítě v mateřské škole bylo. Další dny má rodič opět povinnost informovat školu  o aktuálním zdravotním stavu dítěte a jeho další (ne)přítomnosti ve škole.
 • Na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 • Hlásit jakékoli změny v osobních údajích dětí, změnu pojišťovny, telefonního čísla rodičů, bydliště,..
 • Všímat si aktuálních informací na nástěnce.
 • Odpovědně zvážit aktuální zdravotní stav dítěte, než je přivedeno do kolektivu – nastydlé děti do kolektivu nepatří.
 • Vyzvednout si své dítě z MŠ tak, aby nebylo nutné protahovat provoz pozdním příchodem.
 • Dodržovat Školní řád.

 

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ:

1. Přijímání stížností:

 • Stížnost může podat každá osoba ředitelce školy. Lze ji zaslat (poštou, e-mailem) nebo osobně předat.
 • O podání ústní stížnosti se za účasti stěžovatele sepíše zápis, který bude obsahovat:
 • datum a místo podání
 • jméno a příjmení stěžovatele
 • označení osoby či subjektu (název školy), proti které je stížnost nasměrována
 • předmět stížnosti a všechny ostatní skutečnosti, které by mohly mít význam při prošetřování
 • podpis zaměstnance, který zápis vyhotovil
 • podpis stěžovatele

2. Postup ředitelky při šetření stížnosti:

 • Ředitelka prošetří všechna tvrzení uvedená ve stížnosti a doloží je zápisy z jednání, z hospitací, z dotazníků.
 • Ředitelka seznámí toho, proti komu stížnost směřuje, s jejím obsahem v takovém rozsahu a čase, aby se její prošetřování nemohlo zmařit (nemělo negativní dopad na dítě).
 • Ředitelka umožní osobě, proti níž stížnost směřuje, vyjádření - předložení dokladů, písemností či informací nezbytných pro šetření, aby bylo možno zajistit objektivní výsledek.
 • Podle potřeby je možno jednat v průběhu šetření přímo se stěžovatelem, z tohoto jednání se vyhotoví zápis s jednoznačnými závěry.
 • Podle potřeby se může uskutečnit více jednání tak, aby věc byla v rámci školy vyřízena a uzavřena s konkrétním výsledkem.

3. Vyrozumění o výsledku šetření:

 • Povinností ředitelky školy je informovat stěžovatele o tom, jak byla jeho stížnost prošetřena a vyřízena.

4. Přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků:

 • V případě, že stížnost byla shledána důvodnou, ředitelka nezbytně zajistí odstranění zjištěných nedostatků (tyto informace o opatřeních k nápravě jsou pak součástí zprávy o výsledku šetření).
 • Ředitelka má povinnost ověřit následnou kontrolou účinnost přijatých opatření (v případě potřeby i déletrvajícími kontrolami).
 • Stížnosti, jejichž prošetření nespadá do kompetencí ředitelky školy, budou postoupeny příslušnému orgánu či instituci a stěžovatel bude o tomto postupu informován.

 

UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v těchto případech:

 • Pokud se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo rodičem omluveno.
 • Dítěti je ukončeno vzdělávání v mateřské škole, pokud jeho zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy.
 • Pokud ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte pediatr nebo školské poradenské zařízení.  
 • Ředitelka může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte z důvodu opakovaného neuhrazení stanovených plateb za předškolní vzdělávání a stravování jeho zákonnými zástupci.
 • Dítěti v režimu povinného předškolního vzdělávání nelze vzdělávání ukončit.

 

ÚHRADA  ZA ŠKOLNÉ A  STRAVNÉ:

 • Školné a stravné se platí vždy zpětně následující měsíc.
 • Aktuální výše úhrady za přesnídávku, oběd a odpolední svačinu je k dispozici na nástěnce.
 • Rodiče platí v hotovosti vedoucí školní jídelny za stravné a školné vždy do 15. dne následujícího měsíce, a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte v MŠ. Číslo účtu školy je: 280831027/0300.
 • Výše školného (příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů MŠ) se řídí Vnitřním předpisem ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání. Je aktualizován vždy na nový školní rok.
 • V případě nepřítomnosti je nutné dítě odhlásit ze stravování den předem nebo v aktuální den - nejpozději do 7.45 hodin.  Pokud dítě odhlášeno nebude, denní strava mu bude započítána k úhradě.
 • Děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky mají vzdělávání bezúplatné.
 • Pokud se dítě nezúčastnilo ani jednou v měsíci předškolního vzdělávání z důvodu nemoci, školné za tento měsíc bude sníženo na 50% celkové částky. Aby k tomuto snížení mohlo dojít, rodič předloží ředitelce potvrzení o délce nemoci (pobytu v lázních) od lékaře.

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6.30 hodin do 16.30 hodin.
 • Děti mohou přicházet do MŠ od 6.30 hod. do 8.00 hodin.
 • Po předchozí dohodě lze přivést dítě do MŠ i později, dle potřeby rodiny a dítěte. Při změně je nutné předem domluvit stravování s vedoucí školní jídelny (přihlášení, odhlášení).
 •  Rodiče přivádějí dítě ze šatny až ke třídě a osobně jej předají učitelce, neponechávají je v šatně samotné.
 • Rodiče označí dítěti jeho oblečení a obuv tak, aby nemohlo dojít k záměně. Pokud tak neučiní, škola neručí za případné ztráty.
 • Provoz mateřské školy je v době hlavních letních prázdnin (v měsíci červenci a srpnu) přerušen. Rozsah přerušení provozu školy stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem a 2 měsíce předem jej oznámí rodičům dětí. O vánočních svátcích může být provoz přerušen z důvodu nezájmu zákonných zástupců o její provoz.  
 • Provoz lze omezit či přerušit ze závažných technických nebo organizačních důvodů i v jiném období. Informaci ředitelka podá neprodleně poté, co omezení nebo přerušení rozhodne.
 • MŠ má svůj program uspořádání dne (na nástěnce), který může reagovat na aktuální změny, či aktuálně změněné potřeby dětí.
 • Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.
 • Pobyt venku je za příznivého počasí nejméně 2 hodiny, děti zůstávají v MŠ v případě silného větru, silného deště, mrazu pod -10C.

Z předchozí zkušenosti doporučujeme omezit předškolákům nošení vlastních hraček do MŠ. Plyšová hračka na lůžko je akceptována, zvláště u dětí mladších tří let.

 

PODÁVÁNÍ SPECIFICKÉHO LÉKU DÍTĚTI V DOBĚ JEHO POBYTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Pokud rodič požaduje, aby byl jeho dítěti podán (podáván) v případě potřeby specifický lék přinesený z domova v době pobytu dítěte v mateřské škole, musí s mateřskou školou uzavřít smlouvu - Smlouvu o péči o dítě s chronickým onemocněním (k vyžádání u ředitelky). Součástí této Smlouvy bude Příloha č.1(lékařské potvrzení o diagnóze) a Příloha č.2, ve které bude přesně popsán způsob konkrétní péče o dítě ve škole i jméno osoby, která bude tuto péči vykonávat. Bez této smlouvy není pedagogický pracovník oprávněn podat dítěti jakékoli léky - i volně prodejné.

 

 • Organizace dne:

                6.30  –  8.00           Příchod dětí

                6.30  –  8.30           Spontánní zájmové aktivity,

                                                individuální didakticky zaměřené činnosti

                8.30  –  9.00          Úklid, společná ranní chvilka        

                                                (pohybová, hudební, ranní kruh)

                9.00  -   9.30          Osobní hygiena, svačina

                9.30  –  9.50          Didakticky zaměřené řízené činnosti

                9.50  - 10.00          Osobní hygiena, převlékání

                10.00 -12.00          Pobyt venku

                12.00 -12.40          Převlékání, hygiena, oběd

                12.40 -14.30          Osobní hygiena, čtení před spaním,   

                                                odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí

                14.30 –15.15         Převlékání, hygiena, svačina

                15.15– 16.30         Odpolední činnosti – volné i řízené činnosti

                                                 zaměřené na hry, zájmové činnosti

                        a pohybové aktivity

 

 

PRAVIDLA PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

 • Každý rodič předškoláka udělí škole na začátku školního roku informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely distanční formy vyučování. Informace o dětech a rodičích při této formě vzdělávání podléhají ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Při distanční výuce budeme vycházet z příslušného ŠVP a týdenních témat, v míře odpovídající aktuálním okolnostem.
 • I při distanční výuce platí, že rodič musí své dítě v případě nemoci omluvit - formou SMS zprávy nebo lépe e-mailem, a to tomu pedagogovi, který mu zasílá v konkrétním týdnu úkoly.
 • Pedagog nejlépe na začátku týdne zadá každému dítěti, kterého se distanční vzdělávání týká, soubor různorodých úkolů z 5 oblastí vzdělávání. Podle individuálních znalostí dítěte zvolí určitý objem úkolů, které mu pošle formou příloh v e-mailu jeho rodiči. Některé úkoly může poslat hromadně, na FCB uzavřenou skupinu rodičů.
 • Rodiči popíše, pokud popis není součástí např. pracovního listu, co a jak po dítěti v každém úkolu požaduje, popřípadě, na co si dát pozor.
 • Rodič si úkoly vytiskne a s dítětem vypracuje, nejlépe do konce týdne.
 • Rodič pošle opět formou příloh v e-mailu naskenované práce dítěte zpět pedagogovi, který je zadal. Může vyfocenou práci či aktivitu též vložit na FCB. V obou případech proběhne hodnocení práce či prací učitelkou tak, aby dítě mělo zpětnou vazbu a bylo motivováno k další práci. I rodiči by měla učitelka poslat své vyjádření.
 • Po ukončení distančního vzdělávání rodiče přinesou originály vypracovaných úkolů do školy, kde poslouží k dokumentaci práce dítěte v této době.
 • Pedagog může, nad rámec svých povinností, posílat úkoly i širší - mladší skupině dětí na FCB, odkud si je rodiče opět stáhnou.

 

PROVOZ ŠKOLY VZHLEDEM KE COVID - 19:

 • Při vstupu do budovy školy je nutné, aby každý zákonný zástupce, přivádějící své dítě (děti) do mateřské školy, použil dezinfekci na ruce v dávkovači, než vstoupí do šatny. Pobyt v šatně není třeba zbytečně protahovat.

 • Každé příchozí dítě po převlečení a přezutí odejde do umývárny, kde si umyje ruce vodou a mýdlem, odtud pak přejde teprve do herny.

 • Pokud ráno přiváděné dítě zákonným zástupcem již vykazuje příznaky kašle, rýmy, dušnosti,.. dítě nebude vpuštěno do budovy školy.

 • Pokud se příznaky jako kašel, rýma, dušnost, zvýšená teplota, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu u dítěte vyskytnou během pobytu v mateřské škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a dítě bude izolováno v samostatné místnosti za stálého dohledu učitelky nebo školnice. Současně bude ihned informován zákonný zástupce o tom, aby si co nejdříve své dítě odvezl z budovy školy. Pokud k této situaci dojde, má zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického dětského lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.

 • Má-li dítě přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou ale projevem chronického onemocnění, včetně alergického (rýma, kašel), je mu umožněn vstup do školy pouze v případě, že přinese potvrzení této skutečnosti od praktického dětského lékaře.

 • Pokud onemocní většina dětí 5-6 letých (předškoláků), bude mateřská škola poskytovat těmto dětem vzdělávání distančně (na dálku), protože je pro ně vzdělávání povinné. Ostatní děti budou pokračovat ve vzdělávání v budově školy. Distanční vzdělávání má probíhat na základě dobrovolnosti a s ohledem na individuální podmínky konkrétních předškoláků. V ostatních případech škola povinnost vzdělávání distančním způsobem nemá.

 • Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za vzdělávání se platí (kromě předškoláků).

 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně sníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, pokud je tato doba delší, než pět dnů - a to i tehdy, poskytuje-li mateřská škola vzdělávání distančním způsobem.

 • Dětem je nutné stále zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny – že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku, a ten neprodleně vyhodit a umýt si ruce.

 • Během dne budou paní školnicí omývány dezinfekcí povrchy předmětů, které používá více lidí - kliky, baterie u umývadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel, stolní desky.

 • Ve školní jídelně bude zajištěno mytí nádobí v myčce minimálně na 60 °C, u ručního mytí se bude nakonec nádobí oplachovat téměř vařící vodou (z rychlovarné konvice).

 • Ředitelka školy bude průběžně sledovat lokální vývoj situace v rámci systému „semafor“. Podle něho i podle aktuálních závazných pravidel MŠMT nebo KHS budou stanoveny podmínky dalšího provozu a vnitřní režim.

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ:

Dítě nesmí být vpuštěno do budovy bez dozoru. V šatně s ním pobývají rodiče nebo jejich zákonní zástupci. Předávání dětí učitelkám se provádí podle pokynů stanovených v tomto Školním řádu.

Škola odpovídá za bezpečnost dětí od doby převzetí dětí učitelkou MŠ až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě opět učitelkou. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného zmocnění (formuláře jsou u ředitelky) vystaveného zákonným zástupcem. Bez písemného pověření nelze vydat dítě nikomu, než zákonnému zástupci. Pokud bude pověření trvalého charakteru, platí na dobu neurčitou.

Škola odpovídá za bezpečnost dětí při veškerých činnostech souvisejících se vzděláváním a výukou, a dále pak i při ostatních činnostech pořádaných školou (výlety, návštěvy kulturních představení, solné jeskyně, jiné MŠ.

Pro zajištění bezpečnosti dětí platí zejména tato opatření:

Přístupová vrátka do mateřské školy jsou ráno odemykána a odpoledne zamykána    učitelkou nebo školnicí, též vchodové dveře i zadní přístupové dveře ke kuchyni se přes den zamykají, aby se zamezilo vstupu nepovolaným osobám do budovy školy.

 • V budově školy se děti přezouvají.
 • Za deštivého počasí nosí děti pláštěnky, v žádném případě deštníky, se kterými by mohly někoho poranit.
 • Do MŠ je zakázáno nosit věci, které by mohly způsobit úraz nebo ohrozit zdraví.
 • Při přesunech po hlavní komunikaci se řídí učitelky pravidly silničního provozu.
 • Cvičení a pohybové aktivity musí být přiměřené věku a individuálním schopnostem dětí.
 • Při cvičení a dalších pohybových aktivitách je před použitím provedena kontrola tělocvičného náčiní.
 • Při použití herních prvků za přímého dohledu zákonných zástupců (před předáním dětí škole při příchodu a při převzetí dětí rodiči při odchodu dětí ze školy) v budově školy i na zahradě mají zákonní zástupci za svoje děti plnou odpovědnost a veškeré činnosti provádějí na vlastní riziko.
 • Děti budou poučeny o škodlivosti návykových látek (alkohol, kouření, drogy) a o bezpečném chování ve třídě, na zahradě, při pobytu venku, výletech a exkurzích.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ připadá na jednu učitelku nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.
 •  Při specifických činnostech, například sportovních nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole (školnice). Tato osoba bude řádně poučena o povinnostech při výkonu dozoru a o tomto poučení bude proveden písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše (týká se to také akcí školy a nutných provozně-organizačních záležitostí).
 • Učitelky mohou v odůvodněných případech v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními.
 • Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou jeho rodiče okamžitě telefonicky informováni. Při výskytu infekce škola postupuje podle pokynů KHS. Učitelky vedou v třídní dokumentaci evidenci o zdravotním stavu dětí (Ranní filtr).

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi:

Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně-právní legislativa. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují učitelky následující zásady:

Přesuny dětí mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích:

 • Děti se přesunují ve skupině, a to ve dvojstupech.
 • Skupina při přesunech využívá především chodníků.
 • Vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení jinde je povoleno pouze, dovoluje-li to dopravní provoz a učitelka je přesvědčena o bezpečnosti přechodu skupiny.
 • Při přecházení vozovky používá v případě potřeby zastavovací terč.

Pobyt dětí v přírodě:

 • Využívají se pouze známá bezpečná místa.
 • Učitelky před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny..)
 • Při hrách a pohybových aktivitách učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

Rozdělávání ohně:

 • Oheň se rozdělává při specifických akcích typu dětského dne, lampiónového průvodu apod., kterých se účastní i zákonní zástupci dětí.
 • Jen na místech určených pro rozdělávání ohně.
 • V blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně.
 • Učitelka zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál.

Sportovní činnosti a pohybové aktivity:

 • Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy MŠ nebo probíhají na školní zahradě, kontrolují učitelky, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny. Odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného nářadí a náčiní kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.
 • Učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

Pracovní a výtvarné činnosti

 • Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, vykonává tyto činnosti učitelka s poučenou skupinou dětí, která ví, jak správně předmět (nůžky, jehla, kladivo, plochý štětec, struhadlo..) držet a jak s ním pracovat, aby neublížily sobě ani druhým.

V případě úrazu dítěte bude postupováno takto:

 • Učitelka zajistí neprodleně poskytnutí první pomoci dítěti (ošetření drobných poranění, oděrky). U úrazů, kdy bylo zaznamenáno bezvědomí, u úrazů, kdy dojde ke zranění hlavy, hrudníku nebo břicha, zajistí základní životní funkce zraněného a vždy přivolá lékaře případně ZZS Středočeského kraje pro posouzení zdravotního stavu dítěte, který pak rozhodne o dalším postupu.
 • U ostatních úrazů rozhoduje o nutnosti přivolání lékaře (případně ZZS Středočeského kraje) vždy osoba poskytující první pomoc. V případě nutnosti předá dohled nad dětmi dalšímu oprávněnému zaměstnanci školy a doprovodí dítě na ošetření (např. při převozu sanitou do nemocnice).
 • Jsou-li zajištěny veškeré výše uvedené úkony a nehrozí nebezpečí z prodlení, informuje o úrazu bez dalšího zbytečného odkladu zákonného zástupce dítěte.

Evidence úrazů:

 • V případech stanovených příslušným předpisem (vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., v platném znění) vyhotoví škola záznam o úrazu a jednu kopii předá zákonným zástupcům dítěte.
 • O každém poranění provede učitelka záznam – Ranní filtr, Kniha úrazů.
 • Z důvodu zajištění kvalifikované první pomoci absolvovali všichni zaměstnanci školy školení v poskytování první pomoci.

Ochrana před sociálně patologickými jevy:

Důležitým prvkem ochrany a prevence je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku v oblasti rozvoje zdravého způsobu života, vytvářením příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi pracovníky a zákonnými zástupci dětí. V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky (nebezpečí drogové závislosti, vandalismu, kriminality, alkoholismu, šikany).

Součástí každodenní vzdělávací práce učitelky je působení na děti ve smyslu rozvíjení pozitivních kamarádských vztahů, ohleduplnosti a tolerance. Povinností učitelky je předcházet konfliktům mezi dětmi, aby nedocházelo k nepřátelství a násilí. V případě neřešení těchto jevů by mohlo dojít k diskriminaci některého dítěte, což je nežádoucím jevem.

Z důvodu zajištění bezpečnosti osob seznamuje škola s tímto Školním řádem všechny zaměstnance školy, všechny děti a informuje rodiče o jeho vydání.

Škola pak průběžně provádí poučování dětí a podle potřeby informuje zákonné zástupce o podmínkách k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech a aktivitách, které přímo souvisejí s činností školy, nebo jsou školou organizovány. Toto poučení provádějí vždy učitelky, při poučení budou postupovat podle schválených tématických plánů a okruhů vypracovaných pro jednotlivé činnosti. Děti, které se nemohly poučení zúčastnit (z důvodu nemoci) budou poučeny dodatečně, v nejbližším možném termínu.

O provedeném poučení bude proveden zápis v třídní knize.

 

Platností tohoto Školního řádu se ruší účinnost Školního řádu ze dne 2. 9. 2017.

Školní řád byl aktualizován 30. 8. 2020 přidáním informací o provozu školy vzhledem ke covid-19.

Další aktualizace proběhla 16. 8. 2021 přidáním informací o distanční výuce.

Aktualizace - podávání specifického léku byla schválena na pedagogické radě dne 1. 9. 2023.

 

Poslední fotografie

Archiv

Kalendář
červen / 2024

Statistiky

Online: 6
Celkem: 550649
Měsíc: 12519
Den: 318