Jdi na obsah Jdi na menu

GDPR - ochrana osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování OÚ

Účel, cíl a rozsah činnosti

Tímto dokumentem se Mateřská škola Panoší Újezd, okres Rakovník (správce OÚ) zavazuje uplatnit a dodržovat níže vyjmenované zásady  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů") vůči subjektu údajů (vůči zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům).

Popis zásad, které organizace dodržuje:

Transparentnost a férovost

 • Zajišťujeme, že všechny informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné a srozumitelné a podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků

Omezení účelem

 • OÚ shromažďujeme jen pro relevantní účely (konkrétní, jednoznačné, oprávněné -legitimní).
 • OÚ nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely v rozporu.
 • V případě změny účelu:
 • sledujeme vazbu mezi účely a okolnosti, za nichž byly osobní údaje shromážděny,
 • sledujeme povahu osobních údajů (zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie),
 • sledujeme a minimalizujeme možné důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údajů,
 • zajišťujeme existenci vhodných záruk

 

Minimalizace údajů po nezbytnou dobu

 • Při zpracování OÚ dodržujeme a uplatňujeme: přiměřenost, relevantnost a omezení na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který OÚ zpracováváme.
 • Vždy posuzujeme, zda zásah do práv subjektu údajů, ke kterému v důsledku zpracování dojde je:
 • přiměřený,
 • legitimní vzhledem k účelu zpracovávání. 
 • Ukáže-li se, že zpracovávání konkrétního osobního údaje k určitému účelu
  je nadbytečné, nebo není takové zpracovávání OÚ v souladu s GDPR, takové OÚ nezpracováváme.

 

Přesnost

 • Zpracovávané OÚ uchováváme vždy přesné a dle potřeby aktualizované.
 • Zabezpečujeme, že ty OÚ, které jsou nepřesné, jsou bezodkladně vymazány nebo opraveny:
 • přijímáme veškerá rozumná opatření, aby OÚ, které jsou nepřesné
  s přihlédnutím k účelům, pro které je zpracováváme, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

 

Integrita a důvěrnost

 • Deklarujeme, že způsob zpracování OÚ zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany, pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před:
 • neoprávněným či protiprávním zpracováním a před
 • náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“).

 

Odpovědnost správce údajů

 • Jako správce OÚ se přihlašujeme k odpovědnosti za:
 • zpracovávání OÚ v souladu se zásadami GDPR a jsme schopni tento soulad také prokázat.
 • Pokud budeme (správce OÚ) zpracovávat osobní údaje prostřednictvím třetí osoby –  zpracovatele,  je  tento: oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů nás (správce OÚ), s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno unijním právem nebo právem členského státu (např. Policie ČR nebo OLAF).

 

Práva subjektů údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci)

 • Přijímáme (správce OÚ) taková vhodná opatření, aby subjektům údajů (zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům):
 • byly poskytnuty veškeré informace získané od subjektu údajů,
 • byla učiněna veškerá sdělení v souladu s právy subjektů údajů, a to:
 • stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem,
 • za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.
 • Informace poskytneme písemně nebo jinými prostředky – například v elektronické formě (ve vhodných případech).
 • Jako správce údajů poskytneme subjektu údajů na jeho žádost informace o přijatých opatřeních, a to:
 • bez zbytečného odkladu – do 1 měsíce (lhůtu je možné prodloužit o další 2 měsíce - po informování subjektu údajů s důvody o prodloužení).
 • Informace a veškerá sdělení poskytujeme bezplatně, jsou-li však žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné  

 

Právo subjektu údajů na přístup k OÚ

 • Subjekt údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci) má právo získat od správce OÚ potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
 • účely zpracování a kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců,
 • plánovaná doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy nebo kritéria k určen

 

Právo na opravu OÚ

 

Právo na výmaz OÚ

 

Právo subjektu údajů na omezení zpracování OÚ

 

Právo na přenositelnost OÚ

 

 

Právo subjektu údajů vznést námitku

 

Právo subjektu údajů (zaměstnavatel, zákazník, dodavatel) podat stížnost

 • Každý subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušen Zákon o ochraně osobních údajů a/nebo obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Místně příslušným dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.
 

Poslední fotografie

Archiv

Kalendář
červenec / 2024

Statistiky

Online: 3
Celkem: 563754
Měsíc: 10556
Den: 265