Jdi na obsah Jdi na menu

Desatero dovedností předškoláka - informace pro rodiče z MŠMT


DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci  příprav  materiálu  Konkretizované  očekávané  výstupy  RVP  PV  vzešel,  na 

základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro

děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role

dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti,  nároky i požadavky.

Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být

nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich 

dítě  zvládnout  před  vstupem  do  základní  školy.  Jsou  zde  zachyceny  jak výchovné,

tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné,

že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi

důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.
 


1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě

ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

-  pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá

míč,  udrží rovnováhu  na  jedné  noze,  běhá,  skáče,  v běžném  prostředí  se

pohybuje bezpečně)

- svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si

tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

- je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě,

používá ubrousek)

- zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje

a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

- zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené

místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

-postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
 


2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat

a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- zvládá odloučení od rodičů

- vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

- projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

- ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit

  přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

- je si vědomé zodpovědnosti za své chování

 -dodržuje dohodnutá pravidla


3.  Dítě  by  mělo  zvládat  přiměřené  jazykové,  řečové  a  komunikativní

  dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

- mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

- mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rod, číslo, čas, tvary, předložky)
 

- rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

- má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 -přirozeně   a   srozumitelně   hovoří   s dětmi   i   dospělými,   vede   rozhovor,
  a respektuje jeho pravidla

- pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres písmenem)

- používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

- spolupracuje ve skupině


4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku,

pravolevou orientaci

- Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

-  je  zručné  při  zacházení  s předměty  denní  potřeby,  hračkami,  pomůckami

  a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír,

  vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

-  zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

-  tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

-  vede  stopu  tužky,  tahy  jsou  při  kreslení  plynulé,  (obkresluje,  vybarvuje,
   v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

- umí  napodobit  základní  geometrické  obrazce  (čtverec,  kruh,  trojúhelník,

  obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

- rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

- řadí zpravidla prvky zleva doprava

- používá  pravou  či  levou  ruku  při  kreslení  či  v jiných  činnostech,  kde
  se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost,

  tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

- složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

- rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých

  hudebních nástrojů)

- rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

- sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

- najde rozdíly na dvou obrázcích, doplní detail

- rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky
  s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

- postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

- reaguje správně na světelné a akustické signály


6.   Dítě   by   mělo   zvládat   jednoduché   logické   a   myšlenkové  

operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech,

  umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

- orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet

  prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

- porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků
 (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

- rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

- rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

- třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin
  podle barvy, tvaru, velikosti)

- přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

- chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní

  příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

- rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně,

  dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např.

  dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost

a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

- „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti,

  které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

- záměrně  si  zapamatuje,  co  prožilo,  vidělo,  slyšelo,  je  schopno  si  toto
  po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

- pamatuje si říkadla, básničky, písničky

- přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá
  k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

- postupuje podle pokynů

- pracuje samostatně8.    Dítě  by  mělo  být  přiměřeně  sociálně  samostatné  a  zároveň 

sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- uplatňuje  základní  společenská  pravidla  (pozdraví,  umí  požádat,  poděkovat,
  omluvit se)

- navazuje   kontakty   s dítětem   i   dospělými,   komunikuje   s nimi   zpravidla bez

  problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

- nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

- je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá,

  rozděluje a mění si role)

- zapojí  se  do  práce  ve  skupině,  při  společných  činnostech  spolupracuje,

  přizpůsobuje se názorům a rozhodnutím skupiny

- vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

- ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny,

  je srozuměno se  jimi řídit

- k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky,

  pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

- je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se,

  pomoci mladším)


9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- pozorně  poslouchá  či  sleduje  se  zájmem  literární,  filmové,  dramatické  či

  hudební představení

- zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografií, návštěva zoologické či botanické
  zahrady, statku, farmy apod.
 

- je  schopno  se  zúčastnit  dětských  kulturních  programů,  zábavných  akcí,

  slavností, sportovních akcí

- svoje  zážitky  komentuje,  vypráví,  co  vidělo,  slyšelo,  dokáže  říci,  co  bylo

   zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

 - zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

-  zná celou řadu písní, básní a říkadel

- zpívá  jednoduché  písně,  rozlišuje  a  dodržuje  rytmus  (např. tleská do rytmu)

- vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

- hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře),

  dokáže hrát krátkou divadelní roli10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě

i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém

  okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit

  když je v nouzi apod.)


- zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává

 (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co

 potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu,

  samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat

  o rostliny či drobná domácí zvířata)- ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře,

  v divadle, v  obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi)

  a snaží se to dodržovat-   má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho 

 praktických zkušeností  (např.  orientuje  se  v tělesném  schématu,  umí

 pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové

 rodiny  a  čím  se  zabývají,  rozlišuje  různá povolání,  pomůcky,  nástroje,  ví,

 k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů,  zvířat a dalších živých

 tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje),

 rozumí běžným  okolnostem,  dějům, jevům,  situacím,  s nimiž  se bezprostředně

 setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich

 vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

- přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

- má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk,

  kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky

 o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)-   chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na

 veřejnosti (na ulici, na hřišti,  v obchodě,  u  lékaře),  uvědomuje  si  možná

 nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla

dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí

světelné signalizaci)- zná faktory poškozující zdraví (kouření)


- uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

 

Poslední fotografie

Archiv

Kalendář
červenec / 2024

Statistiky

Online: 3
Celkem: 563763
Měsíc: 10561
Den: 263